Hoe zag 2011
eruit voor MEE?
Een jaar vol samen-
werking en dialoog

Jaarbeeld 2011

MEE in dialoog

Respectvol, deskundig en optimistisch in de ondersteuning voor mensen met een beperking. Dat is MEE. In 2011 kregen we te maken met vele veranderingen: de aangekondigde overgang van cliëntondersteuning naar de WMO, decentralisaties, nieuwe wetgeving en een reorganisatie. Allemaal ontwikkelingen die nopen tot luisteren en het aangaan van dialoog.


Via de pijl gaat u verder naar de geanimeerde versie.
Via de links hieronder gaat u rechtstreeks
naar de pagina’s.

Vooraf

01
Marlies Hoosemans, bestuurder, in gesprek met Marianne van Gestel

2011 was een mooi jaar. Zo zijn wij trots op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. Gemiddeld waarderen zij onze ondersteuning met 8,3. Daarmee behoren wij bij de top 3 van de Nederlandse MEE-organisaties. Met het oog op een flinke reorganisatie was het een bewogen jaar voor onze medewerkers. En uiteraard hebben we veel energie gestoken in de aangekondigde overheveling van onze cliëntondersteuning naar gemeenten. Goed luisteren, de juiste vragen stellen en samenwerken stonden in 2011 dan ook centraal.

Sociale
Netwerkstrategieën

02

In 2011 zijn we gestart met het werken volgens de Sociale NetwerkStrategieën. Deze aanpak draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënt en zijn netwerk. Zoveel mogelijk zelf, met ondersteuning van mensen uit zijn eigen omgeving en vrijwilligers, zoekt hij oplossingen. Hiermee realiseren we een bredere en duurzamere steun. De eigen kracht van mensen is ons uitgangspunt. Wij helpen cliënten om hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. En waar nodig organiseren we aanvullende hulp en ondersteuning.

02/1
“Het uit huis plaatsen van Mila was een onmenselijke keuze, maar wel heel hard nodig”

Nina over haar netwerk

Portret Nina Klijn, Bergen op Zoom

Gerrit en zus Bep

02/2
“Na het vertrek van mijn broer stond ik er ineens alleen voor”
Portret Gerrit Broeders, Zevenbergen
02/3

Bennet en zijn moeder Karin

Portret familie de Bakker, Zundert
“Door de rechtstreekse vragen van Kim hebben we onze zoon in korte tijd beter leren kennen”
Portret Monique Post, Breda
“Zonder mijn autisme zou ik niet de kunstenaar zijn die ik nu ben”

Monique Post staat in haar kracht

02/4
03

Participatietour

In 2011 organiseerden we voor beleidsambtenaren en wethouders een kennismakingsronde bij zorgaanbieders. Het doel was een gezicht te geven aan de huidige AWBZ-functie Begeleiding, die overgeheveld wordt naar gemeenten. Gezamenlijk bezochten we diverse locaties voor dagbesteding en spraken we met cliënten. Deze participatietour resulteerde in een samenwerking tussen diverse gemeenten en MEE om invulling te geven aan de transitie begeleiding.

Participatietour MEE

Centrum voorjeugd en gezin

04

Het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) is er voor mensen met hulpvragen rond opvoeding en opgroeien. In het CJG werken verschillende organisaties op het terrein van jeugd met elkaar samen, waaronder MEE. Onze bijdrage ligt bijvoorbeeld in de vroegtijdige herkenning van beperkingen, opvoedingsondersteuning, expertise bij de route naar de juiste hulp en de uitwisseling van kennis. In 2011 is onze samenwerking in diverse CJG’s verder geïntensiveerd. Zo ook in Etten-Leur.

05

Kwartiermaken

In Etten-Leur is sinds 2011 op initiatief van GGZ Breburg ‘Kwartiermaken’ actief. De samenleving biedt kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische of verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Met Kwartiermaken werken buurthuizen, Surplus, GGZ Breburg en MEE samen om meer begrip te kweken voor deze groepen.

06

Sociaal Team

IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn) , WIJ en MEE West-Brabant hebben in 2011 besloten om intensief samen te werken in een sociaal team. Inmiddels is het Sociaal Team Zuidwest als proef van start gegaan. De eerste ervaringen zijn positief: de teamleden leren van elkaar en maken gebruik van elkaars expertise. En de cliënt hoeft niet meer bij verschillende instanties aan te kloppen, maar krijgt meteen de hulp die aansluit op zijn vraag.

“Samenwerken is de sleutel tot succes”

Cliëntendag

07

17 december 2011 hebben ruim 350 cliënten genoten van een onvergetelijke middag tijdens de Doe MEE-dag. Een mix van jong en oud nam deel aan een keur van workshops, optredens en andere activiteiten. Deze dag is samen met de cliëntenraad georganiseerd.

08

Veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis regio Bergen op Zoom werken zorg- en justitiepartners samen. Doel is het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en het organiseren van adequate zorg voor het slachtoffer en zorgvragers. Eind 2011 hebben we gesprekken gevoerd om toe te treden. En dat was met de plaatsing van twee MEE-consulenten al snel een feit.

09

Project
centraal onthaal

In september werd het loket Centraal Onthaal in Breda officieel geopend. Het loket zorgt voor een eerste opvang en registratie van dak- en thuislozen als onderdeel van het project Stedelijk Kompas. Doel is het terugdringen van het aantal dak- en thuislozen in Breda e.o. Zij en zorgbegeleiders kunnen hier terecht met vragen over zorg, begeleiding, financiën en huisvestingsproblemen. MEE West-Brabant is een van de partners.

Joey kwam via Centraal Onthaal in contact met MEE.
10

Reorganisatie

De tweede helft van het jaar stond in het teken van een interne reorganisatie. Het aantal managementlagen en managers is verminderd. Tegelijkertijd hebben we de invoering van resultaatverantwoordelijke regioteams in gang gezet. De reorganisatie werd conform planning uitgevoerd en heeft geleid tot een efficiëntere bedrijfsvoering en verdere regionalisering van de dienstverlening.

Feiten en Cijfers

CLIËNTEN & PERSONEEL

In het jaar 2011 heeft MEE West-Brabant 4.486 cliënten ondersteund. In totaal werden er aan deze cliënten 9.213 diensten geleverd. En waren er 156 mensen in dienst.

11

Resultaat & Balans

12

Activa

Vaste Activa
Materiële vaste activa 3.722.612
3.722.612
Vlottende Activa
Vorderingen 279.221
Financieringstekort -
Liquide middelen 2.039.601
2.318.822
Totaal activa 6.041.434

Passiva

Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.431.756
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 163.321
Totaal eigen vermogen 1.595.077
Voorzieningen 504.019
Langlopende schulden 2.131.547
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 48.780
Overige kortlopende schulden 1.762.011
Totaal passiva 6.041.434

Opbrengsten

Wettelijk budget 9.880.547
Overige inkomsten 457.904
10.338.451
Kosten
Personeelskosten 8.408.101
Afschrijvingen vaste activa 406.387
Overige bedrijfskosten 1.204.712
Financiële rentekosten 70.585
10.019.200
Resultaat 248.666

Van beperkingNaar mogelijkheid